Milníky Porty

Nezmaři1977
Krajských kol se zúčastnilo přes 250 soutěžících a 48 jich postoupilo do finále. Na svou premiéru byla hala Dukly Olomouc připravena dokonale. V hale byla umístěna dvě pódia proti sobě, a z tohoto důvodu byl čas mezi jednotlivými účinkujícími omezen na minimum. 

Milníky Porty

kapitán kid1976 Ústí nad Labem
Jubilejní desátý ro?ník byl p?edznamenám v?tší zm?nou sout?žního ?ádu. Schválené jsou zm?ny jako sjednocení termínu autorské a interpreta?ní sout?že a její vyhlašování p?i Dvoran? Porty, zrušení kategorií ve finále (v oblastech kategorie ješt? chvilku z?stanou), ud?lování maximáln? p?ti hlavních ocen?ní (keramická soška), odpušt?ní základních kol držitel?m Port z minulých období.

Milníky Porty

Vojta Ki?ák Tomáško1975 T?ebí?
Porta byla za?azena do celostátního festivalu zájmové um?lecké ?innosti. Tohoto roku se zm?nil sout?žní ?ád a p?estala se rozd?lovat tradi?ní a moderní trampská hudba.

Milníky Porty

Wabi Dan?k1974 Svitavy
Do oblastních kol se p?ihlásilo více než 250 skupin, ale mnoho špi?kových skupin nep?ešlo p?es cenzory. Interpreta?ní sout?ž byla op?t slou?ena na jedno místo, a to do Svitav.

Milníky Porty

Pacifik1973 Litomyšl, Český Krumlov, Jablonec nad Nisou
Pro soutěžící se letos stala povinná krajská předkola, tohoto roku začala předkola  i na Slovensku (Dubnica nad Váhom, Košice, Hlohovec). Počet míst pro finále interpretační soutěže byl stanoven na tři a Porta se rozdělila dle žánrů. 

Milníky Porty

ilustra?ní1972 Sokolov
Další st?hování, tentokráte skoro p?es celou republiku. Dochází ke spolupráci mezi oblastními koly, která tohoto roku prob?hla ve všech krajích republiky.

Milníky Porty

Maršálková HelenaSt?hovavé období Porty (1971 až 1980)
K pátým narozeninám dostala Porta nemilý dárek v podob? zákazu v Ústí nad Labem. D?m kultury v Ústí nad Labem se Porty z?ekl a nastaly ?asy st?hovavé. V t?chto letech se Portami oce?ovala pouze autorská sout?ž a trampská sout?ž. Kategorie folk & country byla nesout?žní, i když porota nakonec ud?lila n?kolik ?estných uznání.

© 2018 Porta