Osobnosti

V t?chto dnech by se dožil Ji?í Wabi Ryvola (nar. 4.4.1935) p?tasedmdesáti let. Je škoda, že se jich nedožil, v tomto v?ku dnes ješt? ?iperní mužové prohán?jí mladá d?v?ata. Je to škoda o to v?tší, že odešel nejen mimo?ádný autor, ale i ?istá a silná osobnost. Wabiho Ryvolu si budeme v dalších dnech p?ipomínat sérií ?lánk? a vzpomínek
(fsk)

Osobnosti

Sedmdesáti let se dnes na Bílou sobotu dožívá Tony Linhart, písni?ká?, kapelník a ideový v?dce legendární skupiny Pacifik. Tony Linhart uvádí mj. pravidelný po?ad Ozv?ny táborových oh?? v úterý ve?er na Country rádiu, moderuje nejen vlastní koncerty, ale i festivaly a p?ehlídky. Léta byl dramaturgem ústecké v?tve festivalu Porta, je ?lenem dramaturgické sekce ?eské tábornické unie, která je hlavním organizátorem regionálních kol Porty a partnerem obou finále v ?evnicích a v Ústí nad Labem. Jeho domovské Country rádio mu v?novalo program na tyto velikono?ní svátky - dnes a zítra uvádí Víkend s Tony Linhartem.

Osobnosti
V kout? Starom?stského nám?stí bývala slovutná hospoda U rakví. Chodili se sem nama?kat mladí noviná?i z celé ?ady redakcí. P?evažujícím tématem obvykle bylo, ?í šéfredaktor je v?tší v?l. Byl to t?žký výb?r, normalizace opravdu konala své. Chodíval tam i Jirka Cebrovský, v té dob? redaktor zahrani?ní redakce ?s. rozhlasu a pozd?jší zpravodaj ve Velké Británii. A práv? s Jirkou jsme ten ve?er vyrazili od Rakví ješt? trochu do sv?ta, do n?jaké vinárny v okolí Pa?ížské. Už si nevzpomínám kam, ostatn? Jirka si nevzpomínal už druhý den.

Osobnosti
Ve st?edu 10. b?ezna, v den jeho nedožitých šedesátých narozenin, se znovuotev?ené prostory Malostranské besedy zaplnily pam?tníky a p?áteli jedné z výjime?ných hudebních osobností. Petr Kalandra (10.b?ezna 1950 – 7.zá?í 1995) byl bluesový hudebník, kytarista, hrá? na foukací harmoniku, skladatel a texta?.

Osobnosti
Blížil se konec prvního pořádně normalizačního roku 1970. Porta už byla zakázaná a vypadalo to, že už nikdy nebude, desítky tisíc rodin byly postiženy prověrkami a následnou ztrátou zaměstnání, už nebyla např. Tábornická unie, a už byl Socialistický svaz mládeže - a do pražské Lucerny se připravoval druhý ročník Folk a country festivalu.

Rozhovory
Po zvláštní odmlce je tady zase tendence vydat tišt?ný Portýr mimo ?as festivalu, který by informoval ty, kte?í t?eba nemají internet a nemohou si novinky p?e?íst v ePortýru, jenž je jedním z d?ležitých info kanál? Porty. Zkrátka tišt?né noviny jsou tišt?né. A tak Portýr bude k dispozici na oblastních kolech Porty a protože je tu n?kolikero d?ležitých v?cí, které je dobré dozv?d?t se p?ímo od zdroje, abychom v?d?li, co se chystá v ?evnicích, tak jsem se zeptal Ani?ky Roytové, aby bylo jisté, že to co bude, bude a aby se to v?d?lo v?as.

Rozhovory
Po Port? v ?evnicich jsme odeslali mail všem sout?žním kapelám. "Ahoj muzikanti, cht?li bychom Vás poprosit o pár post?eh? z letošní Porty. Máte-li chu?, napište nám pár ?ádk? o tom, jak se vám na Port? líbilo, jak jste si zahráli, co zvuk, co prost?edí, co jídlo, co atmosféra, zda vás n?kdo z kapel zaujal ?i nadchnul a m?žete napsat i o tom co se vám nelíbilo, co byste ud?lali jinak. Vaše názory zve?ejníme na ePortýru. Dostali jsme n?kolik odpov?dí.