Z oblastí

V sobotu 24.dubna se konalo na Slezskoostravském hradě oblastní kolo Porty, které za podpory statutárního města Ostravy pořádala ČTU, oblast Beskydy. Do soutěže se přihlásilo 17 soutěžících
skupin, duo a jednotlivci. Nakonec vystoupilo patnáct soutěžících - dva se omluvili kvůli nemoci. Krásné počasí přilákalo kolem tří set příznivců country, trampské a folkové hudby.

Z oblastí

Podorlické primární kolo se m?že oprávn?n? chlubit tradi?n? velkou pé?í po?adatel? o organizaci a propagaci a také kvalitou sout?žících. Ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí bylo ve 13.00 hod. zahájeno letošní sout?žní klání.

Z oblastí

Pane doktore, pomozte! Srdce se mi rozbušilo a moje mysl je rozpolcená. Nevím, jestli spím nebo jsem vzhůru, jestli to, co mluvím, je pravda, nebo to, co slyším, je lež a bojím se podívat doleva i doprava. Pane doktore, dejte mi nějaké prášky, nebo snad jednorázovou injekci.

Z oblastí

Spolkový d?m ve Stod?lkách se stal jako náhradní prostor za rekonstruovaný Klub Mlejn d?jišt?m pražských p?edkol Porty. Celkem 42 sout?žících - jednotlivc?, duet a kapel s nadšením p?edvád?li sv?j sout?žní program. Fundovaná porota ve složení p?edsedkyn? Pavla Marianová (skupina Klí?), Petr Vohnout-Balík (Máci), Vašek K?emen - Vyhlídka (Zlatý orel), Tomáš Hrubý (hudební publicista), Václav Vopravil ( Bachkus) bedliv? sledovala muzikantské výkony sout?žících a pe?liv? zaznamenávala své názory do p?ipravených materiál?...

Z oblastí
Krušnohorské primární kolo Porty se konalo v Oseku u Duchcova o velikono?ním víkendu v sále restaurace Stropník. Po?adatelé v ?ele s Lubošem Stráníkem byli zárukou, bezproblémového pr?b?hu. V krušnohorské oblasti existuje tradi?n? mnoho kvalitních kapel, a tak jsem o?ekával p?íjemné zážitky poslechem p?kné muziky.

Z oblastí
Tuto sobotu se uskute?ní jihomoravské kolo Porty. Již tradi?n? se v 16.00 hod. sejdou v ?erných polích v Brn? skupiny a jednotlivci, aby se v Kinokavárn? pokusili svými výkony p?esv?d?it porotu, že jsou to práv? oni, kte?í by se m?li v ?evnicích ucházet o keramický nesmyl zvaný Porta. Rozhodovat o postupu bude porota složená z muzikant? známých moravských skupin.